Glossarium

Glossarium
Kuva: Jussi P. Aalto

Allmän kransbindare / kransbinderska

På Floradagen den 13 maj samlas promovenderna på morgonen vid Gamla studenthuset för att välja promotionens allmänna kransbindare/kransbinderska. Dennes uppgifter ingår bland annat att övervaka bindandet av magisterskransarna. Till allmänn kransbindare/binderska kan väljas en av fakultetens professorers eller andra uppskattad personers barn. Hen symboliserar våren, ungdomen och tron på framtiden.

Ceremonimästare

Ceremonimästaren får uttryckligen styra ceremonierna, dvs. ta hand om promotionsaktens och andra evenemangenss ceremoniella flyt.

Gratist / gratista

Gratisten (manlig) / gratista (kvinnlig) leder promotionskommittén och har valts av medlemmarna i kommittén.

Hedersdoktor

Under promotionen viger fakulteten även hedersdoktorer. Fakulteten kan tilldela titeln av hedersdoktor åt vem som helst som avses vara tillräckligt välmeriterad, oavsett vilken utbildningsbakgrund denna person har.

Jubelmagister och jubeldoktor

De magistrar och doktorer som vigdes vid promotionen för 50 år sedan, promoveras våren 2014 till jubelmagistrar och -doktorer.

Kransbindare / kransbinderska

Magisterpromovendens avec. Kransbindaren binder lagerkransen på en bas (karkas) under ledning av den allmänna kransbindaren/binderskan vid kransbindningen. Den allmänna kransbindaren/binderskan binder kransen för den magisterspromovend som deltar utan följeslagare.

Marskalker

Marskalkerna är unga studeranden, och  fungerar som ceremonimästaren och övermarskalkens hjälpredor. För marskalkernas uppgifter ingår exempelvis att informera gäster samt fungera som hedersvakter. Marskalken igenkommes på grund av sitt marskalksband och sin studentmössa.

Officiant

En person som valts av fakulteten att sköta en särskild uppgift under promotionen. Promotorn, ceremonimästaren och övermarskalken är officianter.

Promotionskommittén

För promotionsarrangemangen ansvarar en kommitté, som består av magister- och doktorpromovender vilka arbetar som frivilliga. Kommittén leds av gratisten (manlig) eller gratistan (kvinnlig).

Promotor

Promotorn promoverar, dvs. viger, promovenderna till sina akademiska grader vid promotionsakten och är promotionens högsta officiant.

Promovend

En magister eller doktor som promoveras till sin examensgrad vid promotionen.

Svärdsslipare / svärdssliperska

Doktorpromovendens följeslagare. Trots titeln behöver följeslagaren inte slipa doktorsvärjan.

Övermarskalk

Övermarskalken tar hand om tillställningarnas flyt i promotionen tillsammans med ceremonimästaren och fungerar som ledare för promotionens marskalker.