Hedersdoktorer

Hedersdoktorer
Kuva: Mikko Virta

Filosofiska fakultetens hedersdoktorer 2017

Filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet promoverar till hedersdoktorer 13 personer som är särskilt meriterade inom vetenskap, kultur och samhälle.

Angela Merkel – filosofiska fakultetens gemensam hedersdoktor

Förbundskansler Angela Merkel är vår tids mest framstående europeiska politiker. Hon har skapat en gemensam vision och gemenskap i Europa.  Merkels karriär som kvinnlig politiker, först som ledare för det kristdemokratiska partiet och senare som långvarig förbundskansler i Europas mest befolkningstäta land, har överraskat alla experter på politik. Under Merkels tid har Tyskland utvecklats till Europas ekonomiska motor och skapare av den europeiska andan. Merkels akademiska bakgrund kom till synes i hennes entusiasm när hon under sitt besök i april 2015 talade i universitets solennitetssal. Hon mottar hedersdoktors grad frånvarande (absens).

Touko Siltala -filosofiska fakultetens gemensam hedersdoktor

Touko Siltala har gjort en betydande karriär som förläggare på Werner Söderström och sedan 2008 på bokförlaget Siltala. Under Siltalas tid har båda förlagen engagerat många framstående och framgångsrika författare. Siltala har startat betydelsefulla bokprojekt, t.ex. nya översättningar av William Shakespeares dramer. Utöver arbetet som förläggare har Siltala också arbetat i organisationer som finansierar och understöder kultur och han har aktivt främjat samarbete mellan Helsingfors universitet och aktörer i arbetslivet.

Peggy Levitt – sosiologi

Professor Peggy Levitt är världsledande forskare i internationell migration. Hennes forskningsteman är viktiga frågor i dagens Europa och anknyter till religion, invandrare, globalt medborgarskap och museer. Främjande av kulturell mångfald och acceptans är en hjärtesak för Levitt. Hon har deltagat i Next Helsinki -project i vilken forskar man hur immigranter kunde delta aktivt i museiverksamhet. Sedan 1998 har hon en professur vid Wellesley College (Massachusetts, USA) och hon är också ställföreträdande direktör för avdelningen Transnational Initiative vid Harvard University.

Jens E. Olesen – nordisk historia

Professorn i nordisk historia vid Greifswald Universitet Jens E. Olesen har varit ansvarig forskningsledare för många projekt om medeltidens och nya tidens historia. Han har forskat om teman som anknyter till de danska och svenska ”korstågen”, Kalmarunionen 1397–1520, spridningen av reformationen, Östersjöområdets och Nordens historia, världskrigen och tiden mellan krigen samt de nordiska välfärdsstaternas historia. Olesen har aktivt främjat en dialog mellan Östersjöns olika stränder. Han är också en populär föreläsare som ofta anlitas till forskarsammankomster i Finland.

Elizabeth Couper-Kuhlen – engelska språket och modern engelska

Elizabeth Couper-Kuhlen är en internationellt ansedd toppforskare med bred kompetens inom interaktionsforskning, ett område som utgör en grundpelare för samförståndet mellan olika samhällen och kulturer. Hon är en pionjär inom interaktionslingvistik och är en av de första som har undersökt prosodin i vanliga samtal, dvs. talets intonation, rytm och betoningar. Couper-Kuhlen har arbetat vid Helsingfors universitet som Finland Distinguished Professor och som forskningsledare vid spetsforskningsenheten Intersubjektivitet i interaktion.

Stanislav Smirnov – matematik

Stanislav Smirnov är professor i matematik vid Université de Genève. 2010 mottog han Fieldsmedaljen för sin forskning i matematisk fysik, ett pris som brukar kallas för Nobelpriset i matematik. I sin forskning har han på ett kreativt sätt tillämpat funktionsteori och sannolikhetsteori på den statistiska fysikens teori om tillståndsförändringar. Smirnov och hans studenter har under en lång tid haft ett givande samarbete med matematikerna vid Helsingfors universitet.

Tom H. Andersen – geokemi

Professor Tom H. Andersen är geolog, kemist och fysiker samt forskare i geovetenskaper med exceptionellt brett kunnande. Till Andersens specialistområden hör isotopgeologi, mineralogi, petrologi och jordskorpans utveckling. Han är också pionjär inom isotopgeokemisk analys och har bl.a. utvecklat en metod med vilken man kvantitativt kan uppskatta tillförlitligheten hos zirkonkristaller i sedimentstenar som indikator för forntida geomiljöer.

Peter H. McMurrymaskinteknik

Professor Peter H. McMurry vid University of Minnesota är en pionjär inom aerosolfysik, -kemi och -teknik. Han har utvecklat ett flertal nya mätinstrument med hjälp av vilka man bättre kan förstå aerosolpartiklarnas födsel och tillväxt i atmosfären, och följaktligen minska osäkerheten då det gäller klimatförändringen. McMurry har samarbetat med forskarna i atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet i över 30 år och har på ett betydande sätt bidragit till aerosolforskningen i Finland.

Jonathan R. Seckl – molekylärmedicin

Jonathan R. Seckl är en ansedd endokrinolog och professor i molekylär medicin vid Edinburgh University. Seckl har haft ett stort inflytande på forskningen om fosterprogrammering. Hans banbrytande forskning har visat att utöver kosten har moderns stresshormoner en betydande inverkan på moderkakans funktion och fostrets utveckling. Seckls forskning har öppnat ett nytt mångvetenskapligt fönster mot en detaljerad förståelse av barnets psykologiska utveckling. Seckl samarbetar tätt med forskarna i Helsingfors Universitet och har deltagit aktivt i utvecklingspsykologiska forskargruppens (DePsy) arbete.

Barbara Schneider – pedagogik

Barbara Schneider är John A. Hannah Chair och Distinguished Professor vid Michigan State University. Hennes forskning som behandlar engagemang i studierna har fokuserat på övergången från ungdom till vuxen ålder och hur man främjar lärande och undervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Schneider har haft en betydande roll i utvecklandet av forskningsmetoder för kontinuerlig mätning av studenternas erfarenheter av undervisningen. Hon har haft ett omfattande forskningssamarbete med forskarna vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Robert D. Holt – ekologi

Robert D. Holt vid University of Florida är en av de mest kända pionjärerna inom teoretisk ekologi. Han har fokuserat på teoretiska och begreppsliga problem i populationer och organismsamhällen samt relationer mellan ekologi och evolutionsbiologi. Han är särdeles intresserad om att utvidga moderna ekologiska teorier i tillämpad forskning, speciellt inom naturskyddet.

 

Helen Saibilstrukturbiologi

Helen Saibil är professor i strukturell biologi vid Birkbeck, University of London. Hennes internationellt erkända forskningsarbete har fokuserat på tre områden, som också är betydande för Helsingfors universitet: proteinveckning, denaturering och aggregation, värd-parasit-interaktioner hos malaria och klamydia, och formation av membranattackkomplex.

Barry J. Hoffer – neurofarmakologi

Barry J. Hoffer är neurofarmakolog och har senast varit vetenskaplig ledare vid National Institute on Drug Abuse (USA). Hans forskning har särskilt fokuserat på betydelsen av hjärnans dopaminsystem i neurobiologin då det gäller amfetaminer och andra kemiska föreningar som orsakar svårt beroende. Hoffer har gjort otaliga originalupptäckter om hjärnsjukdomars mekanismer och undersökt möjligheter till att utveckla en botande behandling för Parkinsons sjukdom med hjälp av transplanterade dopaminceller och nervtillväxtfaktorer.