Anmälning

Anmälning
Kuva: Jussi P. Aalto
Anmälningen till promotionen öppnas 21.11.2016 och stängs 26.3.2017 2.4.2017. Man anmäler sig till promotionen via en elektronisk blankett. Också de, som får sina betyg senare under våren innan promotionsakten, bör anmäla sig före detta datum. Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte. Betalningen måste fullbordas samtidigt med änmälan. Efter att anmälningstiden löpt ut sänder promotionskommittén ett infobrev åt alla promovender, med allt som promovenden bör veta (bl. a. promotionens slutliga program och detaljerad information om klädseln).
Eventuella följeslagarens information måste också fyllas i samband med anmälan, ifall inte även följeslagaren själv är en promovend.

Promotionskommittén redigerar också en matrikel över de magistrar och doktorer som både promoveras  närvarande och frånvarande. Personuppgifterna för matrikeln fylls i blanketten i samband med anmälningen på eget modersmål, och därför lönar det sig att reservera circa 30 minuter för att fylla i blanketten. Det rekommenderas också att sätta sig in i promotions program och klädsel innan ifyllning av blanketten. Fält som inte påverkar på betalningen kan bearbetes fram av anmälningsperioden. Matrikeln delas ut på promotionsakten till promovenderna och andra gäster. Matrikeln sänds per post efter promotionen till dem som promoveras frånvarande.

  • Exempel över en slutgiltig markering i matrikeln.
    LINDSTRÖM, Gustav Efraim. * 10.3.1985 Ekenäs, NN. FLDR Frans Albert Lindström samt med.lic. Ulla Catarina Cecilia Lindström (f. Ekberg) GIFT M. jur.dr. Charlotta Victoria Lindström (f. Söderström) 2007 BARN Christoffer Carl-Gustaf 2008 Emilia Cecilia 2010 STUD. FR. Gymnasiet svenska lyceum 2004 – fil.kand. 2008, fil.mag. 2011, fil.dr 2014 (teoretiskt filosofi) DISS. Sanningslikhet för multidimensionella och kvantitativa kognitiva problem. HUVUDSYSSLA vd Tankar & Tryfflar Ab 2015– TIDIGARE HUVUDSYSSLOR doktorand, Helsingfors universitet 2011–2014 BISYSSLOR assistent, Helsingfors universitet 2010–2011 FÖRTROENDEUPPDR. ordförande för Ämnesförening rf 2007, kurator för Metafysiska avdelningen 2008–2010, PRISER Kungliga Vetenskapsakademiens stipendium 2010, Hedersmedlem av Filosofiska organisationen 2016 STUDIERESOR Uppsala universitet, Sverige 2009, University of Cambridge, England 2011–2013 PUBL. Filosofiska fantasier 2016, 5 vetenskapliga artiklar i filosofi, 4 tidskriftsartiklar.

I samband med anmälan bör promovenderna skicka promotionskommittén en kopia av examensbetyget som ett bevis för att man har rätt att delta i promotionen. Kopian av betyget kan personligen föras till promotionskansliet under öppettiderna eller sändas per post eller e-post.

  • Jag har tagit ut examen innan anmälan
    Kopian av examensbetygetöran måste föras  så snart som möjligt efter att fyllt i anmälningsblanketten.
  • Jag tar ut examen efter anmälan, men ändå före akten
    Promovenden måste föra kopian av sitt examensbetyg till promotionskommittén genast efter att han/hon har fått sitt betyg. Ifall detta sker så sent som i maj 2017 bör promotionskommittén få ett bevis från fakulteten om att promovenden har anmälts till publiken så fort som möjligt efter anmälan till promotion.

I fall promovendens namn har ändrats sedan han/hon tagit examen, bör man också föra en kopia av något officiellt identitetsbevis (t.ex. pass eller körkort) till kommittén.

Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna behöver inte sända kopior av sina examens- eller identitetsbevis.

Promotionens festutrymmen begränsar antalet deltagare. Om det finns mer anmälda än vad utrymmena tillåter, väljs deltagarna i den ordning som de anmält sig.

Före anmälningen lönar det att utforska endast följande rubrikerna

Anmälningsblankett